Algemene voorwaarden

Prijsprinter is een handelsnaam van Books4you BVBA
 
ALGEMEEN
1.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle door ons afgesloten overeenkomsten en zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke door ons uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, gelden de algemene voorwaarden van contractspartijen voor met ons aangegane overeenkomsten enkel ingeval ze niet in strijd zijn met onderhavige verkoopsvoorwaarden.

3.

Onze offertes zijn bindend van zodra ze door de contractpartij werden aanvaard.

4.

Onze prijzen en aanbiedingen zijn steeds gebaseerd op ten tijde van de offerte geldende fabrieksprijzen, materiaalprijzen e.d. Indien na de datum van de offerte de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, prijzen van onderdelen, de lonen, sociale lasten, belastingen, vrachtprijzen, vervoerskosten of verzekeringspremies een verhoging ondergaan, daaronder begrepen de prijsstijging van materialen en onderdelen als gevolg van valutaschommelingen, dan zijn wij gerechtigd onze prijzen in verband met één en ander aan te passen tot op het ogenblik dat de levering heeft plaatsgevonden. Extra te bewerken teksten, extra drukproeven, auteurscorrecties e.d. zullen eveneens een grond opleveren voor een prijsverhoging.

5.

Wijzigingen aan het oorspronkelijk order van welke aard dan ook, die hogere kosten veroorzaken dan deze waarmee bij de prijsopgave rekening kon mee gehouden worden, zullen steeds aan de opdrachtgever aangerekend worden. Door de opdrachtgever aangebrachte wijzigingen na het verstrekken van de opdracht moeten ons tijdig en schriftelijk ter kennis worden gebracht. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden.

 
LEVERING
6.

Door ons opgegeven leveringstermijnen zijn vrijblijvend en richtinggevend. Overschrijding van de leveringstermijn, welke ook de oorzaak, zal aan de contractpartij geen recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of niet nakomen van haar verplichtingen welke voor haar uit deze of uit enige andere met de overeenkomst samenhangende overeenkomst mochten voortvloeien, tenzij er zou sprake zijn van opzet of grove fout in hoofde van de leverancier.

7.

De goederen worden vervoerd voor rekening van de opdrachtgever. De door ons te leveren goederen zijn voor risico van onze klant van zodra zijn onze magazijnen verlaten. Ingeval van levering door derden vormen zij het risico van de vervoerder.

8.

Ingeval van gehele of gedeeltelijke verbreking van het order door de opdrachtgever is hij gehouden alle gedane kosten te betalen alsook het verlies aan winstmarge te vergoeden.

9.

De opdrachtgever is verplicht het afgewerkt order onmiddellijk na de realisatie ervan af te nemen.

10.

Ingeval de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze of een andere met ons afgesloten overeenkomst, alsmede in geval van faillissement, toepassing van de wet W.C.O., uitstel van betaling, ontbinding en vereffening van het bedrijf van de opdrachtgever, dan wordt hij van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling geacht in gebreke te zijn en hebben wij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uit te voeren overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn en mits betaling door de opdrachtgever van alle gedane kosten en schadevergoeding.

 
EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.

Zolang de opdrachtgever de totale prijs van bestelde en/of geleverde goederen niet heeft betaald, blijven deze onze eigendom.

 
BETALING
12.

Onze facturen zijn zonder mogelijkheid tot schuldvergelijking of korting betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen en vermeld op de factuur. Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd vanaf vervaldatum ten bedrage van 1 % per maand. Bovendien is een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10 % van het totale openstaande bedrag met een minimum van €150,00. Voor het aanpassen van een reeds verzonden factuur zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen €15,00

13.

Wij zijn gerechtigd goederen, die wij voor de opdrachtgever in bezit hebben, te weerhouden tot op het ogenblik van de betaling van alle facturen voor opdrachten afgeleverd door diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten de nodige zekerheid heeft verstrekt.

 
KLACHTEN
14.

Klachten aangaande de uitgevoerde opdrachten moeten schriftelijk aan ons worden gericht binnen de acht dagen na de ontvangst van de goederen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in de modellen of materialen die door de opdrachtgever zijn verstrekt, noch voor de gevolgen van moeilijkheden optredend bij gebruik, be- of verwerking van de goederen door ons geleverd conform de door de opdrachtgever goedgekeurde proeven.

15.

Wij kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden voor de door ons geleverd producten wanneer ze in de originele verpakking zijn geleverd. Producten door derden geproduceerd en door ons geleverd, kunnen slechts aanleiding geven tot de aansprakelijkheid van de producent. Zij zullen bij mogelijke vordering in deze bemiddelen.

16.

Storingen ten gevolge van overmacht ontslaan ons van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen of van de verplichting om te leveren en dit zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de opdrachtgever. In geval van overmacht zullen wij de opdrachtgever hiervan verwittigen. Deze zal als gevolg hiervan het recht hebben om binnen de acht dagen het order schriftelijk te annuleren echter onder de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van het order af te nemen en te betalen.

17.

Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en zal hij ons vrijwaren in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit inbreuken van het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht voorvloeiend.

 
AFWIJKINGEN
18.

Kleur. Geringe afwijkingen in kleur bij afdrukken zijn geen reden voor afkeuring.

 
BIJZONDERE BEPALINGEN
19.

De opdrachtgever ontvangt enkel een proef of revisie indien hij daarom heeft verzocht. Elke proef of revisie zal in rekening worden gebracht.

20.

Correcties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten door of namens de opdrachtgever niet verbeterd in het voorafgaand aan het drukken gegeven proef, ook niet voor het overzetten van inkt of smetten zo niet voldoende tijd werd gegeven voor het drogen.

21.

Kosten voor in opslag genomen goederen. Wij zijn slechts belast met het opslaan van de goederen indien wij hiertoe uitdrukkelijk een opdracht ontvingen. Deze opslag zal gebeuren geheel voor rekening van de opdrachtgever. Wij zijn gerechtigd de opslag van goederen te weigeren.

22.

Geschillen en Toepasselijk recht. Het Belgische recht is van toepassing op onze overeenkomsten. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die zouden voorkomen uit deze overeenkomsten.